Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Sekcje tematyczne konferencji:


Sekcja 1: Językoznawczo-translatoryczna

Kierownictwo sekcji:

prof. zw. dr hab. Izabela Prokop (iprok@amu.edu.pl)

prof. zw. dr hab. Alicja Sakaguchi (a.sakaguchi@gmx.de)

 
Tematyka obejmuje:
 • językoznawstwo kontrastywne, niemiecko-polskie i angielsko-polskie,
 • gramatykę języka niemieckiego (przyczynki do dyskusji nad przydatnością poszczególnych modeli gramatycznych, również do badań nad przekładem oraz zastosowań w glottodydaktyce),
 • przekładoznawstwo ogólne i szczegółowe,
 • modele procesu translacji, teorie translatorskie, granice przekładalności, modele opisu translatorskiego,
 • pragmalingwistykę i teorię aktów mowy (klasyfikacje aktów mownych, realizacje poszczególnych aktów w sytuacjach komunikacyjnych, problemy opisu pragmatycznego); psycholingwistykę; badania nad aspektami werbalnego działania człowieka: etnometodologiczna analiza konwersacyjna, analiza dyskursu i in.),
 • lingwistykę tekstu – w tym szczególnie badania nad tekstami specjalistycznymi z różnych dziedzin.
 

Sekcja 2: Glottodydaktyczne, lingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty wielojęzyczności

Kierownictwo sekcji:

prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek (barbaras@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Aldona Sopata (sopata@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska (wis@amu.edu.pl)

 

Celem sekcji jest wymiana doświadczeń badaczy zajmujących się szeroko pojętą glottodydaktyką oraz różnymi aspektami wielojęzyczności. Przedmiotem refleksji w trakcie debaty staną się m.in. następujące zagadnienia:

 • rola języka rodzimego (ojczystego, pierwszego) w nauczaniu języków obcych,
 • uczeń wobec uczenia się dwóch/trzech języków obcych,
 • nauczanie języka trzeciego, język niemiecki po angielskim, język angielski po niemieckim,
 • wzajemne oddziaływanie języków w ujęciu globalnym i lokalnym,
 • rozwój dwu- i wielojęzyczności w warunkach naturalnych i szkolnych,
 • rola wieku rozpoczęcia akwizycji językowej,
 • koordynacja elementów syntaktycznych i pragmatycznych podczas akwizycji języka,
 • polityka językowa w Polsce i Europie.


Sekcja 3: Komunikacji i Glottopedagogiki Interkulturowej

Kierownictwo sekcji:

prof. dr hab. S. Adamczak-Krysztofowicz (adamczak@amu.edu.pl)

prof. dr hab. Stephan Wolting (wolting@amu.edu.pl)


Sekcja stanowi forum dla najnowszych badań na temat komunikacji interkulturowej i glottopedagogiki. Referaty poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym interkulturowych celów, treści, mediów jak i narzędzi dydaktyczno-metodycznych stosowanych we współczesnym nauczaniu języków obcych przy uwzględnieniu najnowszych trendów w lingwistyce stosowanej. Referaty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, a co za tym idzie, uwzględniać współczesne badania dotyczące nauki języków obcych. Sekcja będzie dotyczyć takich kwestii jak:

 • różnorodność,
 • indywidualizacja i samoocena w procesie nauki języka obcego,
 • integracyjny rozwój umiejętności oraz kompetencji językowych, interaktywność,
 • inter- i transkulturowość,
 • treningi, metody zwalczania uprzedzeń, formy międzykulturowej kultury konfliktu,
 • cechy i formy dydaktyki spotkań interkulturowych,
 • nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie nauki języków obcych.
 

Jednocześnie zaprezentowane zostaną projekty, które łączą ze sobą wyniki badań z zakresu procesów nauczania i uczenia się, rozwijania oraz pomiaru kompetencji interkulturowej, z zakresu (międzykulturowego) coachingu i (międzykulturowej) mediacji, szczególnie istotne ze względu na swój charakter aplikatywny.

Sekcja daje forum również referatom o tematyce dot. istotnych zagadnień nauki języka, jak i praktyki zawodowej, w tym regresji, motywacji czy procedur rozwiązywania konfliktów.

 
 
Sekcja 4: (Medio)lingwistyczna

Kierownictwo sekcji:

prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik (cbkizik@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski (marcys@amu.edu.pl)


Sekcja prezentuje zagadnienia, metody, podejścia badawcze do szeroko rozumianej (w tym kontrastywnej) lingwistyki na bazie gatunków tekstowych, występujących w różnych mediach. Mile widziane są wystąpienia, akcentujące aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne następujących zagadnień:

 • transdyscyplinarne ujęcia mediolingwistyczne,
 • tendencje rozwojowe użycia języka w nowych mediach,
 • nowe medialne gatunki tekstów,
 • aspekty komunikacyjnej multimodalności,
 • kulturowo i medialnie uwarunkowane konwencje działania komunikacyjnego,
 • hybrydyzacja i dyferencjacja tekstów medialnych,
 • badanie kampanii, percepcji i oddziaływania tekstów medialnych,
 • (kontrastywna) retoryka medialna i badania pragmalingwistyczne,
 • (kontrastywne) analizy gatunków tekstu charakterystycznych dla danych mediów,
 • aspekty tłumaczenia tekstów medialnych,
 • aspekty obcojęzycznej dydaktyki mediów.